Korte speech bij ontvangst in Bibliotheek Scherpenzeel.

Bron: Lily Jacobs Terug

KENNISSAMENLEVING.
In Lissabon vond de beroemde top conferentie plaats, waar door alle Europese landen plechtig werd beloofd dat Europa in 2010 een toonaangevende, zelfs de sterkste, kenniseconomie zou zijn. Ook Nederland was daar heel actief bij betrokken. Wim Kok, toen onze Minister President, onderschreef de afspraken.

NEDERLAND.
Heeft een rijke, toonaangevende historie als het om Kennis en Kennisontwikkeling
gaat: Denk maar aan Erasmus, de eerste Europeaan. Of de VOC tijd, onze expertise op het gebied van
Waterbouw ,of aan grote multinationals zoals Philips, Shell enz.

Wij staan bekend als eigenzinnige en zelfbewuste, leergierige reizigers, vakantiegangers en handelaren.

REVOLUTIONAIR TIJDPERK.
We staan er niet bij zo vaak stil maar we leven in het tijdperk van een revolutie:
Niet zomaar een, maar een revolutie die communicatie en informatie overdracht betreft. Uw core business. Toen mensen gingen spreken, taal ontwikkelden, bleken ze ook in staat om abstracties over te brengen en taken te verdelen. Zo legden ze de grondslag voor onze moderne samenleving.

In het revolutionaire tijdperk van de ICT ontwikkeling, komt nu ontstellend veel informatie beschikbaar. De vraag hoe je dat managet in een samenleving, of hoe je dat doet als individu, zal direct worden beantwoord met dat manage je niet.

Naast de fraaie karaktertrekken van ons Nederlanders in de wereld zijn er ook wel een paar minder fraaie. Ik wil hier de hardnekkige kruideniersgeest noemen die steeds weer opspeelt. Bijv. Wanneer voorzieningen, die hun sporen hebben verdiend maar die hun waarde, hun opbrengst moeilijk in geld kunnen uitdrukken, zoals de bibliotheken, gerenoveerd moeten worden, aangepast moeten worden aan toekomstige wensen!

U bent zoals alle bibliotheken betrokken bij het proces van bibliotheekvernieuwing en weet alles van; Opschaling naar basisbibliotheek, innovatie, verbreding, hogere eisen aan levering van producten, minder mogelijkheden tot het inzetten van vrijwilligers,
herschikking van begroting en verandering van geldstromen enz. Kortom meer taken en verantwoordelijkheden en minder financiële ruimte.

KRACHTIGE MENSEN.
Toch zie je in alle bibliotheken, klein of groot, mensen die erin geloven, die eraan willen trekken, de schouders eronder willen zetten. Anderen die meer afwachtend zijn, trekken zij zo mee. Ik vind dat fascinerend.

HOE DEZE MENSEN TE STEUNEN.
Hoe dit proces van verandering te versterken?
De taskforce Bibliotheek vernieuwing Gelderland denkt hierover na. Op 14 April is er in het nieuwe Apeldoornse “Cultuur onder Dak “gebouw, een conferentie waar de resultaten van een eerste ronde verkenningen worden besproken.

Maar ik wil hier ook nog iets kwijt dat niet direct binnen het bereik van de task force of die conferentie ligt. Ik sprak over Kenniseconomie en Samenleving en van de Top in Lissabon. We vinden de afspraken van toen nog steeds heel belangrijk.
Onze Minister President is zelfs persoonlijk voorzitter geworden van het innovatieve kennisplatform, ook economen, wetenschappers en bedrijven houden zich hiermee bezig.

Nederland is straks (tweede deel van 2004) voorzitter van de Raad van Europa. In dat kader wordt er samen met de NBLC Brede organisatie en het Ministerie van OCW een internationaal seminar georganiseerd dat de prachtige titel draagt: Creating Public Paradise. We zijn heel terecht overigens trots op ons bibliotheek stelsel


Zou het nu niet een grote uitdaging zijn, zo vraag ik me dan af, om boven het gekruidenier uit te stijgen, en bijv. het bibliotheekstelsel een ander status te geven in de financieel afwegingskaders door het bij EZ onder te brengen bijv. ?

Dat zal wel heel moeilijk realiseerbaar zijn, ik hoor de tegenargumenten al!
Maar toch de bibliotheken, waar verantwoorde informatie met kwaliteit voor iedereen beschikbaar is, zijn bijzonder, waardevol, en van groot belang voor de kenniseconomie ons toekomstbeeld.

DE STRUCTUURFONDSEN.

Voorlopig kan het ook voor u erg interessant zijn om eens te bekijken of de Europese structuurfondsen uitkomst kunnen bieden.

Er zijn Culturhus ontwikkelingen in de Achterhoek, die vanuit de structuurfondsen (LEADER +) worden gesubsidieerd, (Leader+ brengt sociaal economische actoren van plattelandsgebieden samen om nieuwe lokale strategieën te bedenken voor duurzame ontwikkeling). U valt helaas buiten het Leader gebied.

U zult wel snel moeten zijn als u iets ziet in Europees geld voor uw gemeente of regio. Minister Zalm van financiën vindt deze fondsen overbodig. Hij acht het rondpompen van geld nutteloos en trekt onze contributie aan Europa liever gedeeltelijk in

Ik vind, als oud-regiobestuurder, dat deze fondsen wel moeten blijven bestaan. Er wordt nu gesproken over de structuurfonds besteding in de periode 2007-2013. Misschien dat er minder platteland en meer kennis als wegingsfactor in moet, maar ik ben ervan overtuigd dat juist deze middelen een belangrijke impuls zijn voor lagere overheden om vernieuwing en innovatie te trekken en stimuleren.

Bovendien kan Europese uitwisseling van best practices gestimuleerd worden. Zo bouwen we veel sneller aan een samenhangend en welvarend Europa. Zo halen we misschien toch de Lissabon doelstellingen niet in 2010 maar bijv in 2015.

Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*