ICT als middel om Europa dichter bij de burger te brengen

Voorzitter : mevrouw C.W. Jacobs, statenlid in de provincie Gelderland
Coreferent: Willem Reek


Mevrouw Jacobs stelt in haar introductie dat het gesprek die middag gaat over Europa als geografisch concept uit de tijd van de Griekse mythologie;
over de positie van mensen en politici binnen een 19e eeuws Thorbeckiaans concept;
en op ICT als technisch concept uit de twintigste eeuw in een zoektocht naar een bestuursconcept voor de 21e eeuw.

Doel van de workshop is om de deelnemers enkele nieuwe handvatten te bieden voor een andere benadering van de burgers in de provincie tijdens de nieuwe bestuursperiode.
ICT kan daarbij een hulpmiddel bij zijn.
De kern van spreeksters betoog gaat over besturen naar behoefte op alle niveaus van Europa tot de wijkraad.
Als er niet bestuurd wordt naar behoefte dan neemt de behoefte aan bestuur af.

Volksvertegenwoordigers hebben de beginselen van good governance, openheid, participatie, verantwoordingsplicht, doeltreffendheid en samenhang onderschreven.

Dit laatste jaar is gebleken dat de kiezers niet het gevoel hebben dat de politici hiernaar hebben gehandeld.
Volgens de kiezers is er sprake van bestuurlijke arrogantie, het negeren van behoeften van individuele mensen.
Inmiddels hebben de mensen ontdekt dat als het er op aan komt "de burger groter is dan de overheid." Dat betekent dat bestuurders nieuwe vormen van samenwerking moeten vinden met die burgers.

Een tweede punt is de behoeften van individuele mensen. Het woord, think global, act local is een succesvol begrip in het bedrijfsleven. In de politiek noemen wij het de paradox van bundeling en worteling.
Bundeling heeft te maken met zaken als structuren, schaalvergroting, bestuursmiddelen en ambtelijk management. Van gemeenteniveau naar de Europese Unie zie je de bundeling in steeds grotere omvang en intensiteit.
Worteling ligt in mensen, gaat over familie en vrienden, gaat over behoeften van mensen als individu en als kleine groep. Dit gevoel staat lijnrecht tegenover de bundeling.
Hoe moeten bestuurders in dat spanningsveld omgaan met de burgers? Valt een vergelijking te treffen met succesvolle bedrijven en hun manier van omgaan met hun klanten. ?
Moderne bedrijven laten klanten meedenken over het product en passen hun product aan op de vraag van de klant. De klant bepaalt het aanbod.
Of in overheidstermen vertaald: vraaggestuurd beleid.
Maar dit betekent dat wij in staat moeten zijn om de spanning tussen bundeling en worteling te overbruggen.
Wij moeten weer leren besturen naar behoefte. ( Vgl. Good governance) en ook moeten wij zien dat onze traditionele benadering op gespannen voet staat met de eerdergenoemde beginselen van good governance. Openheid, participatie, verantwoordingsplicht zijn niet de minste beginselen. Die berusten vooral op het vermogen om te communiceren.

En op het gebied van communicatie vindt een revolutie plaats. Nieuwe media zoals Internet, e-mail en gsm vereenvoudigen en versnellen de mogelijkheden om zonder beperkingen te communiceren, samen te werken en te coƶrdineren

De communicatiecapaciteit die nodig is om te besturen naar behoefte is technisch al aanwezig. Wij kunnen als wij willen sinds kort weten wat mensen rondom ons willen.
Wij kunnen met mensen en groepen afzonderlijk communiceren als wij willen. Die noodzaak om te communiceren klemt op gemeentelijk niveau evenzeer als op Europees niveau. Daarom is voor de overheid de snelle groei van het gehele complex van informatie-en communicatietechnologie niet alleen een onontkoombare, maar vooral ook een maatgevende ontwikkeling voor de nabije en wat verdere toekomst. In die ontwikkeling behoeft de overheid niet voorop te lopen, maar wel moet zij bij blijven in het tempo van het maatschappelijke proces.

Met ICT kunnen wij de kwaliteitsvoordelen van kleinschaligheid combineren met de efficiency winst van grootschaligheid. Wij moeten een weg vinden om de spanning tussen bundeling en worteling, tussen besturen en menselijke behoeften, te verminderen of weg te nemen. Terug naar de behoefte aan bestuur omdat wij besturen naar behoefte.
ICT kan ons redmiddel zijn.

De heer Reek wierp vervolgens vanuit dit bovengeschetste kader een blik op de relatie met de ICT.

ICT is grenzeloos; het doorkruist maaschappij en bestuur; het is universeel
kan versterking bieden in de werking van de democratie via:

-referenda
-interactieve beleidsvorming
-transparante besluitvorming
-vergroot de scope van bestuurders en bestuurden
-herkenbare interactieve beleidsuitvoering
( vgl. strategisch regeerakkoord/uitvoering dicht bij leefomgeving

ICT moet herkenbaarheid van overheidshandelen duidelijk maken:
-de overheid afpellen tot een herkenbaar overheidsproduct
-directe selectieve opvraagbaarheid overheidsproducten en services

spreker ziet 4 stappen in het nieuwe bestuursproces:
- democratisch luisteren via e-mail en e-forms
- bepalen van het algemeen belang, door inzet van kennis- en contentmanagement
- "de burger naar behoefte besturen", door inzet van loketten/portals of door sitemaps die inzicht geven waar men wat kan vinden i.p.v. websites.
- Uitvoering in de directe leefomgeving door directe participatie van burgers, door extranetten en deelbare open-webservices.

Een vijftal ICT regels moeten bij ons werk in acht worden genomen, en dan moet ook naar de EU gekeken worden:

-ICT is een praktisch hulplmiddel, verlies je niet in containerbegrippen
- neem u zelf en uw gezin als uitgangspunt, dan voorkomt men dat er sprake is van een grijze massa
-richt u alleen op datgene wat mensen vaak gebruiken, dus iets dat eens in een mensen leven voorkomt.
-technisch kan alles, mits u zelf weet wat u wilt; geef ICT niet de vrije hand.
-verzet u tegen de virtuele macht van ICT leveranciers

parafraserend op hetgeen mw. Jacobs zei kan gesteld worden:
ICT naar behoefte in bestuur vergroot de behoefte aan bestuur.

Discussie

De deelnemers aan de workshop onderschreven de hiernavolgende uitgangspunten:
*bestuurders :
.moeten integraal denken, duidelijk maken wat zij willen; om de burger te bereiken kan men door ICT ondersteund worden.
.behoeven niet over een zeer gedetailleerde kennis van ICT te beschikken , maar moeten wel goed in staat zijn om de behoefte te vertalen naar beleid en bestuur.
Een basis belangstelling moet dus aanwezig zijn.

*ICT infrastructuur kan de sociale functie van bijv postkantoren die verdwijnen niet vervangen. Kennen de bestuurders echter de echte behoefte wel? Suggestie: zet Pc's in wijkgebouwen om daadwerkelijke behoefte te analyseren. ( vgl. ook succes van digitale trapvelden)
*Een voorbeeld uit Valencia werd interessant gevonden: Patiƫnten kunnen daar sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden indien zij onder controle kunnen blijven via ICT. De zorginstellingen en bestuurders hebben ketens + de zorg aan elkaar geknoopt. Patienten hebben vertrouwen in het systeem doordat de overheid dit zelf aanbood.

*Toch concludeerden alle aanwezigen dat het contact met de burger niet vervangen kan worden door ICT.
Bestuurders moeten zoals eerder gezegd wel een bepaalde basis kennis van ICT hebben, maar niet van de techniek zelf. met die basiskennis moeten zij aansluiten bij wat de mensen willen. en aankunnen.

Eindconclusie: de fracties kunnen een raamwerk voor beleid maken; het dualisme biedt mogelijkheden die wij wensen, waarbij de ICT oplossingen kan bieden.


Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*