2e weblog wethouder Lily Jacobs

Ontwikkeling Stedelijke Vernieuwing (OSV).

Op Ć©Ć©n na, zijn nu alle 7 OSV ontwikkelingsvisies gepresenteerd. De raad behandelt de afzonderlijke voorstellen met de inspraak reacties in drie opeenvolgende vergaderingen. Eerst wordt kennis genomen van de plannen, vervolgens wordt er ingesproken en gedebatteerd. Daarna vindt er besluitvorming plaats over vervolgaanpak.

Zo is er voor het Veerweggebied besloten dat de haalbaarheid van de ontwikkelingsvisie na afronding van de bodemonderzoeken zal worden gepreciseerd. Het ontwikkelingsplan voor het Buitenhof kan, na kritische inspraak van omwonenden, binnen randvoorwaarden worden uitgewerkt. Net als het ontwikkelingsplan voor het Buitenhof maakte ook de presentatie van de ontwikkelingsvisie voor de Nieuwstad veel emoties los. Een afbeelding van de globale planvisie in de Culemborgse Courant gaf aanleiding tot de veronderstelling dat er woningen gesloopt zouden worden. Gelukkig is dat misverstand samen met de BCW opgelost. Debat en besluitvorming door de raad zal op 2 en 16 juni plaatsvinden. De ontwikkelingsvisie voor de omgeving van het Stationsgebied lag op 19 mei bespreking voor aan de Raad. Men oordeelde positief en er is groen licht gegeven voor verder onderzoek naar de haalbaarheid. De plannen voor de omgeving Stadhuis hangen nauw samen met het al of niet doorgaan van de plannen voor de bouw van een nieuwe Raadszaal aan het Stadhuis. Deze zijn wel gepresenteerd aan omwonenden en aan de Raad, maar deze plannen zullen waarschijnlijk in de ijskast belanden omdat ze een zeer lagere prioriteit en weinig draagvlak hebben. De voorstellen voor het KWC gebied zijn al op 27 januari 2005 geaccordeerd. Ze worden nu verder uitgewerkt. De ontwikkelingsvisie voor Terweijde zal op 30 juni worden gepresenteerd. Kortom, voor vier van de zeven OSV ontwikkelingsvisies heeft de Raad nu groen licht gegeven. Voor een (Omgeving Stadhuis) dreigt rood licht, de visie voor Nieuwstad zal vĆ³Ć³r de het zomerreces en voor Terwijde direct daarna worden vastgesteld.

Op 19 mei gaf de raad ook een oordeel over de urgentie van de afzonderlijke OSV ontwikkelingsvisies. Voor alle fracties is Terweijde en Nieuwstad van groot belang, en het college wordt aangemoedigd om KWC en Buitenhof te realiseren. De Veerweg en Stationsomgeving blijven op de agenda. De verkenning van de financiƫle haalbaarheid vraagt nog veel aandacht.

Nieuwbouw in bestaand stedelijk gebied is niet eenvoudig. Dat vergt maatregelen die kostendekkende nieuwbouw zwaar belasten. Bodemverontreiniging, geluidhinder, verkeerscirculatie en parkeren, natuurbeleid, waterbeleid, sloop en of renovatie van oude opstallen, grondaankoop enz. maken daadwerkelijke realisatie tot een stevige opgave. Slechts met behulp van uiteenlopende deskundigheid, samenwerking met financieel betrokken partners en de ondersteuning van andere overheden (rijk, provincie) kan een oplossing worden gevonden. Als verantwoordelijk wethouder stuur en begeleid ik deze processen samen met medewerkers en adviseurs.

Daarnaast is ook een enorm goede communicatie met alle betrokken omwonenden van belang. Zij weten juist zij wat er in hun omgeving gebeurt. Verschillende bewoners bespraken hun zorgen en ideeƫn met mij in het Stadskantoor. Ook in de raadsvergaderingen lieten zij van zich horen.

Een bewoner van de Westersingel kwam me vertellen over de vervelende verkeerssituatie aan de Westersingel. Hij had ook nagedacht over mogelijke oplossingen en bracht die mee. Bewoners uit het Veerweggebied kwamen hun zorgen over o.a. de verontreinigde bodem kenbaar maken. Uiteraard lieten zij ook andere bezwaren (privacy, uitzicht) niet onbesproken. De gesprekken verliepen in een goede sfeer. Heel (begrijpelijk) boze bewoners uit de Nieuwstad kwamen met de krant in de hand vertellen wat ze van de gemeentelijke plannen dachten. En bewoners uit de Spoorstraat vertelden me over hun zorgen over de ontwikkeling van het Stationsgebied en vertelden ook hun visie op Culemborg. 13 april was er een demonstratie. Ouders en kinderen die rondom het Buitenhof wonen bouwden een kartonnen protestkasteel aan het stadskantoor. Omdat het koud en regenachtig was, heb ik na ontvangst van een prachtige vlieger met petitie iedereen voor een drankje in de warme hal van het stadskantoor uitgenodigd. Het was een leuk gezicht kleine prinsesjes en prinsen kruisridders en kasteelvrouwtjes rond te zien lopen in de doorgaans toch rustige hal van het stadskantoor. Al met al zijn de boodschappen (wij willen geen woningbouw maar een speelveld, wij bouwen ook voor hun toekomst) over en weer in een prettige sfeer uitgewisseld en in ontvangst genomen.

De conclusie is dat een goedbedoelde inspraakmethode, die in 2004 werd ingezet, aan zware kritiek onderhevig is. Natuurlijk leren we daaruit voor het vervolg, waarin communicatie met omwonenden opnieuw ruimschoots aandacht zal krijgen.

In overleg met de mensen van wijk gericht werken, communicatie, Palet en de afdeling Ruimte wordt al gewerkt aan verbeterde overleg- en communicatie afspraken voor de komende uitvoeringsfase.

Samen werken we aan de toekomst van het karakteristieke Culemborg, waar mensen ook over 20 jaar met plezier zullen wonen en werken en leven.

Wijk en buurt gericht werken.

In de Salaamander vond op 15 maart jl. een bijeenkomst plaats waar de activiteiten van de Kwaliteitspanels in West, Noord Oost en Zuid werden besproken. De panels kregen ieder op die avond opnieuw € 30.000 als buurtbudget toebedeeld (25.000 uit de gemeentekas en 5000 van de BCW). Onder leiding van Raadsleden werd over de toekomst gediscussieerd. Iedereen was positief over de buurtbudgetten als middel om bewoners bij hun leefomgeving te betrekken. Ook werd er gesproken over de rol van raadsleden bijv. als conflictbemiddelaar. De leden van de kwaliteitspanels neigden naar grote zelfstandigheid in samenspraak met de eigen wijk. Om de communicatie over wijk actualiteiten te verbreden, is het eerste nummer van een nieuw bewonersmagazine "Culemborg in beeld", verschenen.

Op 20 april werd de skatebaan aan de Otto Van Reesweg officieel door mij in gebruik gesteld. De hartenwens van een aantal actieve jongeren werd door het kwaliteitspanel opgepakt en gekoppeld aan een initiatief van de Rotaryclub Culemborg. Zo werd een wens werkelijkheid.

Teruglopend naar het stadskantoor kwam ik overal skaters, eentje slechts drie turven hoog, tegen die op weg waren naar hun stek. Ik hoop dat er veel plezierigs beleefd mag worden.

Kleine Stedenbeleid.

De provincie Gelderland heeft in aansluiting op het Gelderse Grote Stedenbeleid, besloten voor een vijftal kleinere steden het Gelderse Kleine Stedenbeleid in het leven te roepen en daarvoor 4 miljoen euro uit te trekken. Culemborg is een van deze vijf kleine steden. (Wageningen, Zaltbommel, Doesburg en Winterswijke de andere 4)
Wij kozen ervoor zeven uitdagingen te formuleren voor drie Culemborgse wijken waar de leefbaarheid (sociaal en fysiek) onder druk staat. De beleidsnota "Culemborg, een vrijhaven voor goede ideeen", het Culemborgs kleine stedenbeleid voor 2006-2007, is inmiddels door B & W besproken en bij de provincie Gelderland goed ontvangen. Natuurlijk vragen we aan de provincie Gelderland ook een financiƫle injectie voor de bevordering van de leefbaarheid en veiligheid in de Staatsliedenbuurt (Terweijde), Nieuwstad en Achter de Poort. We hopen zo oude en nieuwe activiteiten die passen in een sociaal programma te kunnen uitvoeren. We richten ons daarbij op de jeugd, maar ook op volwassenen en ouderen. In het najaar zullen Provinciale Staten besluiten over de tegemoetkoming aan o.a. Culemborg.

Kwalitatief woningbouwprogramma.

Op 3 mei stemde het college in met het kwalitatief woningbouwprogramma 2005-2010. Het adviesbureau Companen deed voor Culemborg in nauw overleg met betrokken ambtenaren en BCW onderzoek naar de concrete vraag naar huisvesting. De huidige woningvoorraad, de ontwikkelingen op de woningmarkt en de toekomstige bevolkings ontwikkelingen zijn met elkaar in verband gebracht. Daarbij staat het streven naar meer woonkwaliteit centraal, volgens het principe: de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment. De raad heeft op 19 mei kennis genomen van het rapport 'Woon goed in Culemborg ' dat nu op 2 juni in de raad wordt besproken. Op basis van dit rapport wordt het eenvoudiger om zowel in de OSV gebieden als in Parijsch constructief te bouwen aan de toekomst gericht op de Culemborgse vraag.

Werkbezoeken en contacten.

Samen met de CV Parijsch bracht ik op 9 maart een werkbezoek aan een aantal nieuwbouw projecten. We bekeken in leische Rijn/de Meern het zorgcomplex Molenpolder in de wijk Veldhuizen(architect Rudy Uytenhaak), ondergrondse parkeer oplossingen bij stadsvernieuwing aan de Vondellaan te Utrecht (architect Mecanoo)en individueel bouwen in de Schuytgraaf bij Arnhem (architecten Mulleners& Mulleners). De gemeenschappelijke indrukken zullen de ontwikkeling van het centrumgebied in Parijsch Zuid zeker ten goed komen.

Op 18 maart werd het stevig bekritiseerde gemeentehuis/politiebureau in Maurik officieel geopend. Namens Culemborg was ik daarbij aanwezig. Mijn architectenhart sprong open toen ik naar de filosofische onderbouwing van het organische ontwerp luisterde. Rationaliteit en spiritualiteit komen in het ontwerp samen. In de ronde raadszaal heerst door de vorm een zeer prettige sfeer die, dat kan bijna niet anders, de vergaderingen prettig positief beĆÆnvloedt.

In de wand gemetselde kunst verhaalt in de vorm van tekst:
" erstaatnietwaterstaatindepapierenvanderaad"
over het werkelijke vergadergewicht. Het gemeentehuis wordt samengevoegd met, het politiebureau en een ontmoetingsplek voor de jeugd. Het staat midden in het hart van de 14 kernen tellende gemeente Buren. Hoewel ook over de landschappelijke inpassing goed is nagedacht moet daarop met een natuurlijk geduld nog even worden gewacht. Het was prettig om ook even met een oude bekende te buurten. Wim Hompe, net als ik 'wethouder van buiten', en zowel geworteld in de Nijmeegse PvdA en ook in het landelijke partijbestuur bleek net zo betrokken bij het Rivierenland als ikzelf. We namen even de hele wereld door. De overheid, het platteland en de stad, Gelderland en het Rivierenland, de PvdA en Europa passeerden vrijblijvend de revue.

Om de relatie met Culemborg te versterken heeft het College besloten om in 2005 bezoeken te brengen aan bedrijven, instellingen en stadswijken. Centraal staat daarbij de vraag wat er actueel is en hoe het gemeentebeleid wordt ervaren.
Het eerste bezoek brachten we op 8 maart aan de AH Kaascentrale, waar 200 mensen werken en ongeveer 75 % van alle door AH verkochte kaas wordt geleverd. Ook bezochte we enkele weken later, autobedrijf Visscher op Pavijen (5 april). Bij beide bedrijven werd o.a. over de (slechte) bereikbaarheid gesproken. Op 24 mei (west), 31 mei (Noord-Oost) en 14 juni (Zuid) staan middag en avond bezoeken in verschillende wijken in Culemborg geagendeerd

Samen met Collega Jan Greven bracht ik op een zonnige ochtend op 21 april een werkbezoek aan 'de werkwerf' en het (prachtige) werfhuis in Lanxmeer. Daar werden we toegezongen door de kinderen van de 'Werfklas' en geĆÆnformeerd over de toekomstige plannen die daar er leven. De rust en de weldoordachte woonwerk en leefwijze zal niet iedereen aanspreken maar dwingt bij mij respect af.

Op de fiets reed ik op een zonnige 14e april samen met collega Henk Wigchers en begeleidt door medewerkers rond door Parijsch. De woonbebouwing en de omringende natuur tot aan het inundatiekanaal. De indrukken kwamen me goed van pas toen ik op 22 april collega Greeven verving bij de presentatie van de ontwikkelingsvisie voor de "Hollandsche Waterlinie" aan het Kwaliteitsteam Hollandse Waterlinie. Onder leiding van de voorzitter dhr. Sijmonds nam een team van deskundigen, ten behoeve van advisering aan de minister, kennis van de Culemborgse deelplannen in dit landschappelijk zeer waardevolle gebied.

Op 8 april kwam de PvdA Statenfractie als afronding van een reeks werkbezoeken in het Rivierenland naar Culemborg. De delegatie was omvangrijk. En ook de Culemborgse PvdA was goed vertegenwoordigd. Ik was er trost op hen tijdens een wandeling door het centrum, langs de Triosingel, Hamkavoet, Buitenhof ,Veerweggebied en Nieuwstad kennis te laten maken met Culemborg en met de plannen voor de toekomst. Het was heel prettig om de PvdA Statenfractie, die zich zeer heeft ingespannen voor zowel de provinciale middelen voor het grote als het kleine stedenbeleid, te vertellen over het Culemborgse Kleine Stedenbeleid. (zie elders op het weblog)

Op 13 april maakte ik opnieuw kennis met 'buurvrouw' mr. Marianne Kallen- Morren. Zij is voor de VVD sinds januari wethouder in Vianen. Als Utrechts gedeputeerde was zij een aantal jaren mijn collega in provincieland, maar ook in het ComitƩ van de Regio's (adviesorgaan voor de EU) in Brussel trokken we samen op en maakten ons sterk voor de uitwisseling van Europese ervaringen met Informatie en Communicatie Technologie. Beide waren wij voor onze partij kandidaat voor het Europese Parlement. Er was natuurlijk veel informatie uit te wisselen. De Hollandse Waterlinie, de Lek en eventuele mogelijkheden om EU geld aan te trekken verbinden ons.

Op uitnodiging van collega Cees Anker bracht ik op 21 april ook, samen met Gerard Jansen (coƶrdinator buurt en wijkgericht werken), een bezoek aan Tiel. Daar bespraken we de resultaten van het door de Provincie Gelderland gesubsidieerde Tielse Grote Steden Beleid. Naast nabuurschap werd dit bezoek ingegeven door de wens het Culemborgse Kleine Steden Beleid te optimaliseren. We hebben geconcludeerd dat we over en weer ons voordeel kunnen doen met dit soort informatie-uitwisseling.

Het College overlegde ook met organisaties zoals Swoc en Palet. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning betekent ook voor deze instellingen een behoorlijke verandering. In de vorm van toekomstvisies legden zij het college hun visie op hun werkzaamheden voor de toekomst uit.
Doctor Who Tours Toegevoegd op: 08-12-2017 17:21:08
Doctor Who is now considered a British Institute and has come a long way since it first aired on November 23rd 1963. The very first show saw the Doctor travel 100,00 years into the past to help some dim cavemen discover light. After 26 seasons and seven Doctors later the series came off our screens in 1989 much to the disappointment of the huge devoted fanbase. In 1996 an attempt was made to revive Doctor Who but it wasnt until June 2005 when it came back with a vengeance with Christopher Eccleston as the ninth Doctor that put the series back on the map as it were. It then went on for 5 years with David Tenant portraying the Doctor until 2010 when Matt Smith took over the role. Today it is still a great family show and has attracted many new fans. https://www.cialissansordonnancefr24.com/le-danger-du-cialis/
Robertmok
Review Of Diet Pills Toegevoegd op: 11-10-2017 07:58:08
Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse. The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water. The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats. When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time. The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.
CaseyGed
Start Feeling Slim: A Few Ways To Lose Weight Toegevoegd op: 02-10-2017 09:01:08
No matter how you do it, losing weight is an individual thing. Friends can help you but they can't lose the weight for you. You've got to take charge of your weight loss from the beginning if you want to get serious about losing weight. The following tips will help.
AngeloDat
Easy And Effective Ways To Lose Weight Toegevoegd op: 08-02-2017 08:45:08
No matter how you do it, losing weight is an individual thing. Friends can help you but they can't lose the weight for you. You've got to take charge of your weight loss from the beginning if you want to get serious about losing weight. The following tips will help.
Anthonysyday
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*